آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال ۹۳فرم های آموزشی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید هیات علمیفرم های آموزشی
فرم شماره ۱فرم های آموزشی
فرم های مربوط به جذب اعضای هیات علمی در سال ۹۳فرم های آموزشی
صورتجلسه دفاعیه پروژهفرم های آموزشی
فرم درخواست استفاده ازبخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربیفرم های آموزشی
فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
جداول ارتقاء مرتبه اساتیدفرم های آموزشی
فرم مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید متقاضی تدریس در دانشکده مهندسی برقفرم های آموزشی
فرم عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمیفرم های آموزشی
فرم مشخصات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
فرم مشخصات اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم مشخصات فعالیت های پژوهشی جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
فرم ارائه جزوه جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
قرارداد حق التدریسفرم های آموزشی
فرم امتیاز مرتبه علمیفرم های آموزشی
فرم جذب اساتیدفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی