آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمیفرم های پژوهشی
فرم الفطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم تقاضای برگزاری کارگاه علمی - پژوهشیفرم برگزاری مسابقات.همایشها و کارگاه ها
فرم چکیده مقالات ارائه شده در همایش‌هافرم درخواست تشویقی مقالات
فرم چکیده مقاله های ارائه شده در مجلات علمیفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم درخواست پرداخت تشویقی ارائه مقاله در همایشفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم درخواست پرداخت تشویقی چاپ مقاله در مجلات علمی معتبرفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم درخواست پست الکترونیکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترافرم های مربوط به پست الکترونیکی
فرم درخواست کار در آزمایشگاه ها و کارگاه هاطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم درخواست هزینه ثبت نام و شرکت در مجامع علمی داخلیفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم سخنرانی نتایج طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم صفرطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره هافرم برگزاری مسابقات.همایشها و کارگاه ها
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (جدید)فرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی سال۹۵فرم های پژوهشی
فرم منشور اخلاقی پژوهشطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم های تشویقی مقالاتفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم های شرکت در مجامع بین المللیفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم های شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج از کشورفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی