آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه شماره ۷۳/۳۱۱۸۰۵ مورخ ۹۱/۹/۲۰طرح های پژوهشی(درون واحدی)
بخشنامه طرح حمایت از اختراعات و نوآوری‌های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی اساتیدآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل و ثبت نام متاخرین و.....آیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهشآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهشطرح های پژوهشی(درون واحدی)
بخشنامه مهم معاونت دانشجوئی در خصوص مشمولین نظام وظیفهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتریآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
بخشنامه نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی(درون واحدی)
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم استفاده از فرصت مطالعاتی
پوشه حضور و غیاب- نامه به مدیرانفرم های دانشکده فنی و مهندسی
جداول ارتقاء مرتبه اساتیدفرم های آموزشی
جدول همطرازی – معاونت دانشجویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرریآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
حفظ ونگهداری مدارک پایان تحصیلاتآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
خلاصه آیین نامه آموزشیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
درخواست استفاده از تسهیلات مالیاداری و مالی
دستورالعمل اجرایی درخصوص روند بررسی پرونده های متقاضیان ارتقاء در دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
دستورالعمل برگزاری امتحانفرم های دانشکده فنی و مهندسی