آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی(درون واحدی)
بخشنامه ارسال گزارش نهایی طرح ها به کتابخانه ملیطرح های پژوهشی(درون واحدی)
بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهشطرح های پژوهشی(درون واحدی)
بخشنامه سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی(درون واحدی)
آیین نامه داخلی اجرای طرح های تحقیقاتیطرح های پژوهشی(درون واحدی)
بخشنامه شماره ۷۳/۳۱۱۸۰۵ مورخ ۹۱/۹/۲۰طرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم سخنرانی نتایج طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم صفرطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم الفطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم منشور اخلاقی پژوهشطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فونت های مورد نیازطرح های پژوهشی(درون واحدی)
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی(درون واحدی)
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی سال۹۵فرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (جدید)فرم های پژوهشی
اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللیفرم های پژوهشی
فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
مراحل مشاوره و راهنماییآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه مهم معاونت دانشجوئی در خصوص مشمولین نظام وظیفهآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی
نحوه اقدام برای ارائه درخواست انتقال یا مهمانیآیین نامه ها بخشنامه های دانشجویی