آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمیفرم های آموزشی
فرم مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید متقاضی تدریس در دانشکده مهندسی برقفرم های آموزشی
جداول ارتقاء مرتبه اساتیدفرم های آموزشی
فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم درخواست استفاده ازبخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربیفرم های آموزشی
صورتجلسه دفاعیه پروژهفرم های آموزشی
فرم های مربوط به جذب اعضای هیات علمی در سال ۹۳فرم های آموزشی
فرم شماره ۱فرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید هیات علمیفرم های آموزشی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال ۹۳فرم های آموزشی
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
آئین کلاسداری و مقررات عمومی دانشگاهفرم های دانشکده فنی و مهندسی
پوشه حضور و غیاب- نامه به مدیرانفرم های دانشکده فنی و مهندسی
دستورالعمل برگزاری امتحانفرم های دانشکده فنی و مهندسی
فرم ارزیابی کلی اساتیدفرم های دانشکده فنی و مهندسی
فرم انعکاس مسائل دانشکدهفرم های دانشکده فنی و مهندسی
فرم عناوین مطالب تدریس شده ۲۹-۶-۹۳فرم های دانشکده فنی و مهندسی
منشور اخلاقی اساتیدفرم های دانشکده فنی و مهندسی
دستورالعمل برگزاری امتحانفرم های دانشکده فنی و مهندسی