بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور