بخشنامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی