آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی