بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور