بخشنامه سازمان مرکزی مبنی بر مستخرج از پایاین نامه های کارشناسی ارشد