آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد ومناظره در دانشگاه آزاد اسلامی