آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور