خلاصه آیین نامه آموزشی

خلاصه آیین نامه آموزشی

انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل
ماده 4: دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحدهای دانشگاهی مراجعه نمایند. لیکن در صورتیکه این امر به تاخیر افتد و تاخیر از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود، انتخاب واحد درسی دانشجو با تایید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است. در این حال مدت تاخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود
تبصره: دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در ماده 4 مراجعه کنند، حق انتخاب واحد درسی را در آن نیمسال نخواهند داشت، لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی آن نیمسال با رعایت ماده 48 این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد. در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد.
ماده 5: تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام وقت است مگر برای دوره هایی که رسماً مستثنی شده است.

سال تحصیلی
ماده 10: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است. هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است. تبصره: مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.
ماده11: یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی در 16 جلسه یک ساعته و در طول دوره تابستانی در 6 هفته ( 16 جلسه) تدریس می شود. به همین نحو مجموع ساعات تدریس یک واحد درس عملی آزمایشگاهی ، کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دوره تابستانی به ترتیب در 16 هفته و 6 هفته تقسیم می شود.

تعداد واحدهای درسی در طول مدت تحصیل
ماده 19: تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد.
تبصره 1: در نیمسال هایی که دانشجو به دلیل رعایت پیش نیازها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده 36 کمتر از حداقل واحد درسی مجاز را انتخاب نماید، بلامانع بوده. لیکن آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد اما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از 12 گردد، مشروطی به حساب نمی آید.نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسال دانشجو محاسبه می شود
تبصره2: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد، حتی اگرترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای باقیمانده را حتی اگر در بین آنها دروس پیش نیاز وجود داشته باشد، دریک نیمسال انتخاب و بگذرانیم.
تبصره3: چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی، نیمسال آخر تحصیل دانشجو بوده و24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد، می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان بگذراند. مشروط بر اینکه بیش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.
تبصره4: چنانچه در ترم آخر تحصیل، دانشجو فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد و واحد دانشگاهی نتواند 1 یا 2 درس نظری آنرا(حداکثر به تعداد 4 واحد) در نیمسال مذکور ارائه نماید، با نظر گروه و رعایت مفاد تبصره 2 این واحد دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان به صورت معرفی به استاد بگذراند.
تبصره5: دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال آن 17 یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه تعداد واحدهایی که دانشجو انتخاب نموده و درامتحانات پایان ترم آنها شرکت و نمره اخذ کرده و از حداقل تعیین شده درآن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

درس معرفی به استاد
ماده 20: چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر 2 درس نظری به ارزش حداکثر 4 واحد باقیمانده داشته باشد، می تواند برای 1 بار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود، درس یا دروس مذکور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس، نمره آن حذف ( بلااثر) می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.
تبصره 1: چنانچه در آن نیمسال درس یا دروس مزبور در واحد دانشگاهی ارائه نشود ، در پایان همان نیمسال مجدداً می تواند با سایر دانشجویان امتحان دهد.
تبصره2: شهریه دروس موضوع این ماده شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود.

 انتخاب همزمان درس پیش نیاز و وابسته
ماده 23: در صورتی که دانشجو از یک یا چنددرس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در کلاس های درس یا دروس پیشنیاز شرکت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه، آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال های بعد انتخاب و بگذراند. چنانچه نتواند در درس یا دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب کند یا آن را حذف نماید نمره نمره درس یا دروس پیش نیاز و همچنین درس یا دروس وابسته (اعم از قبولی یا ردی) حذف می گردد.
تبصره 1- نیمسال آخر سال تحصیلی از این قاعده مستثنی است .
تبصره 2- نمرات مردودی دروس موضوع این ماده که با رای کمیته انضباطی اعلام گردیده در شمول ماده 23 قرار نمی گیرد.

حضور و غیاب دانشجو
ماده 30: حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری، عملی، نظری – عملی و کارآموزی و کارورزی و دیگر فعالیت های آموزشی الزامی است.
ماده 31- غیبت غیرموجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری، عملی نظری، عملی، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.
ماده 32: غیبت موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هریک از دروس نظری، عملی یا نظری – عملی، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود.
تبصره 1: در صورت استفاده از ماده 31 و 32، رعایت حداقل واحد ( حسب نظام آموزشی) در نیمسال لازم نیست. اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل محسوب می گرددو چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 این آیین نامه مشروط به حساب می آید.
تبصره 2: حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیر موجه موضوع ماده 31 و ماده 32 موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت یا متغیر نخواهد بود.
تبصره 3: در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتی که غیبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو برای تمام آن درس غایب محسوب می شود.
ماده 33: غیبت تا حد مجاز(اعم از موجه و غیر موجه) دانشجو را از انجام تکالیف درسی آزمایشگاهی و عملیات مربوط معاف نمی کند.

غیبت در جلسه امتحان
ماده 35: غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیرموجه تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود.
تبصره 1: غیبت غیر موجه در جلسه امتحان بیش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.
تبصره 2: تعیین غیبت موجه و غیر موجه به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است.

حذف و اضافه دروس
ماده 36: دانشجومی تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف کند و یا درس یا دروس دیگری علاوه بر آنچه قبلاً انتخاب کرده است انتخاب نماید مشروط بر آنکه تعداد واحدهای درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز کمتر نشود (12 واحد برای دوره ای، 10 واحد برای پاره وقت، و 8 واحد برای آموزش معلمان است ).
تبصره 1: دوره تابستانی از شمول این ماده مستثنی است.

حذف اضطراری
ماده 37 : دانشجو می تواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس های نظری یا عملی و یا عملی نظری خود را حذف کند مشروط به اینکه واحدهای درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز(دوره ای 12 واحد- پاره وقت 10 واحد-آموزش معلمان 8 واحد) کمتر نشود.
ماده 39: ارزیابی تحصیلی دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میزان حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف درسی، نتیجه امتحان بین نیمسال و همچنین پایان نیمسال صورت می گیرد.
تبصره1- انجام امتحان میان ترم با هماهنگی و موافقت معاون آموزشی واحد خارج از ساعات تعیین شده درماده 9 آئین نامه امکان پذیر است در این صورت نمره امتحان میان ترم 25% و سایر فعالیت های کلاسی 5% نمره درس خواهد بود . نمره امتحان نیمسالی الزاماً باید ظرف مدت10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسلیم گردد.
تبصره 2- برگزاری امتحانات پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

حداقل نمره قبولی
ماده 41 : حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10 (استثناً درس آشنایی با قرآن کریم 12) می باشد دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.
تبصره 1- اگر دانشجویی در یک درس انتخابی یا اختیاری مردود شود، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی یا اختیاری در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب نماید.
تبصره2 – برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودی ثبت و در محاسبه میانگین نمرات تاثیر داده می شود و چنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد نمره مردودی دفعه دوم و به بعد پس از ثبت بلااثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود.
تبصره 3- برای درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک کد در سرفصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزیابی است، چنانچه دانشجو به هر دلیل در یک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت دیگر حذف می گردد، در صورتی که در یک قسمت درس نمره کمتر از 10 احراز شده باشد اما میانگین آنها 10 یا بالاتر گردد نیاز به تکرار درس نخواهد بود. اما چنانچه میانگین آنها کمتر از 10 باشد دانشجو بایدهر دو قسمت درس را مجدداً بگذراند.
تبصره 4- نمرات اعلام شده بر اساس رای کمیته های انضباطی غیرقابل حذف است و مشمول تبصره های 2 و 3 این ماده نخواهد شد(نمره تعیین شده در رای کمیته های انضباطی برای دو قسمت علمی-نظری درس منظور می گردد).

نام نویسی مشروط
ماده 45: میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نبایدکمتر از 12 باشد در غیر اینصورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره 1 – دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند جزء آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.
تبصره 2- نیمسالی که در آن، دانشجو به هر دلیل تعداد واحد درسی کمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب کرده باشد به عنوان یک نیمسال تلقی می گردد.
تبصره 3- دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود اما در پایان دوره تابستان میانگین آن دوره و میانگین کل ، مانند نیمسال های تحصیلی تعیین می گردد.
تبصره 4- اداره آموزش هر واحد دانشگاهی باید قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال، مراتب مشروطی را به دانشجوی مشروط، خانواده او و گروه آموزشی مربوط اعلام نماید.

دانشجوی مشروط
ماده 46: دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند (میانگین نمرات نیمسال آنان کمتر از 12 باشد اخراجی تلقی می گردند).
تبصره 1- به دانشجویانی که برای اولین بار مشمول ماده 46 می گردند در صورتی که میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار ارفاق می گردد تا تحصیل نمایند.
تبصره 2- به دانشجویان مشمول تبصره یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال های بعد از آن مجدداً مشروط شوند به شرط اینکه هم میانگین ترمی و هم میانگین کل (هر دو) 11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود.
تبصره 3- چنانچه دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی (پیوسته و ناپیوسته و طرح آموزش معلمان) 60 واحد درسی را (بدون احتساب دروس وصایای حضرت امام (ره)، آشنایی با قرآن کریم پیش نیاز دانشگاهی و دروس جبرانی) گذرانیده و در شرف اخراج قطعی قرار گرفته باشند در صورت داشتن میانگین کل 10 و یا بالاتر می توانند تا مقطع دوره کاردانی ادامه تحصیل دهند.
تبصره 4- هنگامی که میانگین ترمی و میانگین کل دانشجو 10 و بالاتر (ترمی 10 و کل 10) باشد چنانچه حداکثر 14 واحد درسی باقیمانده داشته باشند حوزه معاونت آموزشی واحد می تواند فرصت ادامه تحصیل را تا پایان دوره مربوطه به اینگونه افراد بدهد.

نیمسال جبرانی
ماده 47: دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسال های مشروطی خود می توانتد در پایان دوره حداکثر 14 واحد از درس های نظری را که نمره کمتر از 12 اخذ کرده اند در یک نیمسال و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسی از درس های نظری که نمرات آنان کمتر از 12 باشد در دو نیمسال تکرار کنند مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غیر اینصورت به سیستم پاره وقت منتقل گردند.
تبصره 1- چنانچه دانشجو برای این منظور حداکثر دو درس نظری به میزان حداکثر 4 واحد انتخاب نماید می تواند به صورت معرفی به استاد بگذراند. (ولو اینکه قبلاً از ماده 20 آئین نامه استفاده کرده باشد.
تبصره 2- نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره کسب شده قبلی آن درس باشد در کارنامه نیمسالی که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعیین میانگین نیمسالی و کلی محاسبه و نمره قبلی حذف (بلااثر) می گردد. در صورتی که با احتساب این نمره میانگین نیمسال مشروطی به حداقل 12 برسد کلمه مشروط از کارنامه آن نیمسال دانشجو حذف می گردد. (این نمرات درعین حال در کارنامه نیمسال جبرانی دانشجو شامل کد درس، نام درس، نام نیمسالی که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده می باشد بدون تعیین میانگین و منحصراً به منظور کنترل ثبت می گردد) اما چنانچه نمره اخذ شده کمتر یا مساوی نمره قبلی باشد در کارنامه مزبور ثبت لیکن حذف و بلااثر می گردد.
تبصره 3- فقط دروس نظری دوره را که وضعیت نمره آن عادی باشد می توان در نیمسال جبرانی تکرار نمود بنابراین دروسی مانند پیش نیاز دانشگاهی و وصایای حضرت امام (ره) آشنایی با قرآن کریم و همچنین دروسی از دوره را که بر اساس رای کمیته انضباطی در آن نمره مردودی کسب شده باشد قابل تکرار نیست.

مرخصی تحصیلی
ماده 48: دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی – کارشناسی ناپیوسته حداکثر دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته – چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره 1- استفاده از مرخصی تحصیلی در چند نیمسال متوالی بلامانع است. دانشجو موظف است برای نیمسال های مورد درخواست خود مطابق ماده 49 این آئین نامه تقاضای خود را به واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم نموده و موافقت لازم را برای مرخصی تحصیلی کسب نماید.
تبصره 2- مدت مرخصی تحصیلی (به استثنای مرخصی موضوع تبصره 3 ماده 3 و تبصره 2 و 3 ماده 49 و همچنین یک نیمسال مرخصی زایمان) جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
ماده 49: تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ کند.
تبصره 1- آموزش واحد، زمانی با درخواست مرخصی موافقت می نماید که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره، دچار مشکل نگردد.
ماده 50: دانشجو در صورت تمایل می تواند درخواست انصراف از تحصیل نماید. دانشجوی منصرف از تحصیل باید هزینه انصراف را برابر آخرین دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت واحد دانشگاهی باید حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نماید . (صدور حکم انصراف قبل از گذشت 3 ماه با درخواست کتبی دانشجو و ولی او بلامانع است.
تبصره 1- قبل از انقضای مهلت مقرر واحد دانشگاهی موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طریق مقتضی به اطلاع والدین دانشجو برساند.
تبصره 2- پس از صدور حکم انصراف، تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجو پذیرفته نیست و رابطه چنین دانشجویی با دانشگاه قطع می گردد. در صورت مشمول بودن دانشجو، واحد دانشگاهی مکلف است پس از صدور حکم بلافاصله مراتب را به اداره وظیفه عمومی اطلاع دهد.
ماده 51: ترک تحصیل با عدم مراجعه دانشجو به واحددانشگاهی (بدون اخذ مرخصی) در یک نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.
تبصره1 – در موارد استثنایی که ترک تحصیل دانشجو موجه باشد باید حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال دلایل آن را به واحد دانشگاهی اعلام نماید. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط واحد دانشگاهی، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
ماده 55: در مواردی که واحد دانشگاهی مبدا نتواند بعضی از دروس الزامی دوره را در یک نیمسال معین عرضه نماید دانشجو می تواند با صلاحدید واحد دانشگاهی مبدا و موافقت واحد دانشگاهی مقصد فقط برای یکبار در طول دوره تحصیل کمتر از حداقل واحدهای درسی مجاز تعیین شده (11 واحد برای تمام وقت و 9 واحد برای پاره وقت و 7 واحد برای آموزش معلمان) در یک نیمسال در واحد دیگر دانشگاهی بگذراند در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت بعلاوه شهریه متغیر دروس انتخابی در واحد مبدا را به واحد مبدا و شهریه متغییر دروسی که در واحد مقصد انتخاب می نماید به واحد مقصد می‌باشد.
تبصره 1 – استفاده مجدد از ماده 55 در نیمسال آخر تحصیلی مشروط برآنکه دانشجو بتواند در آن نیمسال فارغ‌التحصیل گردد و دروسی بعنوان معرفی به استاد باقی نداشته باشد باصلاحدید واحدهای مبدا و مقصد امکان پذیر است.
تبصره 2- واحدهای درسی دانشجو مشمول این ماده توسط گروه آموزشی واحد مبدا تعیین می گردد اما چنانکه امتحان دروس انتخابی در واحدهای مبدا و مقصد همزمان باشد بطوری که دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهی مربوط شرکت نماید باید یکی از آنها را حذف کند.
ماده 67 : معادل سازی واحدهای درسی گذرانده شده پذیرفته شدگان که قبلاً دروسی را در یکی از واحدهای دانشگاهی و یا سایر موسسات آموزش عالی معتبر داخل یا خارج از کشور گذرانده اند مشروط به شرایط زیر است.
ا 1- 67 - دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به تحصیل در رشته جدید باشد.
ا 2-67- دانشجو از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.
ا 3-67- دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.
ا 4-67- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل 80% با محتوای دروس مشابه در رشته جدید مطابقت داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد.
تبصره 1- معادلسازی دروس توسط 3 نفر از اعضاء گروه آموزشی ذیربط در واحدهای دانشگاهی پذیرنده دانشجو با رعایت موارد فوق انجام می شود
تبصره 2- نمرات دروس پذیرفته شده عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعیین میانگین نیمسال محاسبه نمی گردد ولی در میانگین کل نمرات در پایان دوره محاسبه خواهد شد.
تبصره 3- به ازای هر 20 واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده، یک نیمسال و کسری از واحدهای باقیمانده که از 12 واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.
تبصره 4- پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دوره های کاردانی و کارشناسی چنانچه قبلاً دروسی را در یکی از دوره های کاردانی یا کارشناسی گذرانده باشند برابر مفاد ماده 67 آیین نامه آموزشی و بندهای مربوطه قابل معادلسازی است.
تبصره 5- دروس فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی که در آزمون ورودی مقاطع کاردانی یا کارشناسی رشته یا گرایش دیگری پذیرفته می شوند برابر مفاد . ماده 67 آیین نامه آموزشی و بندهای آن قابل معادلسازی است
تبصره 6- هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک سوم شهریه متغیر درس مربوط مطابق با آخرین دستورالعمل شهریه می باشد.
تبصره 7- معادلسازی و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی و میهمان بر اساس ماده 52 و تبصره های آن انجام پذیر است.
تبصره 8- معادل سازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی بر اساس مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 13/9/73 که ضمیمه این آیین نامه می باشد انجام می گیرد تبصره 9- معادلسازی باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام شود. لیکن چنانچه به دلایلی به تاخیر افتد انجام آن باید با مقررات زمان شروع به تحصیل دانشجو صورت گیرد.

فراغت از تحصیل
ماده 68: دانشجویی که یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته را با توجه به مجموعه شرایط زیر گذرانده باشد، فارغ التحصیل شناخته شده و می تواند مدرک خود را دریافت نماید .
ا 1-68 از طریق شرکت و قبولی در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و یا بر اساس آیین نامه انتقال به دوره راه یافته باشد.
ا 2-68 میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل حداقل 12 باشد.
ا 3-68 کلیه واحدهای درسی رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت گذرانده و تا پایان تحصیلات مشمول ماده 46 آیین نامه آموزشی نباشد.
ا 4-68 به دانشجویانی که پس از اتمام دروس دوره میانگین کل آنها بین 12-10 بوده و یا در شمول ماده 46 آیین نامه آموزشی قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده 47 و تبصره آن و سایر موارد، شرایط مفاد بندهای 2-68 و 3-68 را احراز می کنند نیز مدرک مرسوم دانشگاهی اعطا می گردد.
ا 5-68 به دانشجویانی که پس از اتمام دوره میانگین کل آنها بین 12-10 بوده و یا مشمول ماده 46 این آیین نامه می باشند و با اعمال مفاد بند 4-68 شرایط لازم را برای دریافت مدرک مرسوم کسب نمی کنند و یا به دلایلی (مشکل نظام وظیفه و ...) قادر به اجرای مفاد بند 4-68 نمی باشند مدرک مصوب اعطا می گردد.
ماده 69: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو حداکثر تا 15 روز پس از آخرین امتحان وی در آخرین نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی خواهد بود.