بخشنامه مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل و ثبت نام متاخرین و.....