بخشنامه مهم معاونت دانشجوئی در خصوص مشمولین نظام وظیفه