آیین نامه تخلفات

همراه داشتن هرگونه یادداشت و یا وسیله غیر مجاز از قبیل موبایل، وسایل الکترونیکی و ... در جلسات امتحان:
بار اول:
نمره 25/0 و تذکر کتبی
بار دوم: نمره صفر و محروم از تحصیل در نیمسال بعد
بار سوم: اخراج از دانشگاه

فرستادن دیگری به جای خود به امتحان:
بار اول: نمره 25/0 در درس مذکور و محروم از تحصیل در نیمسال بعد
بار دوم: اخراج از دانشگاه

شرکت به جای دیگری در امتحان:
بار اول: محروم از تحصیل در نیمسال بعد
بار دوم: اخراج از دانشگاه

 فرستادن فردی خارج از دانشگاه (غیردانشجو) به جای خود به امتحان:
برخورد با دانشجو مطابق ضوابط بالا و تحویل فرد جایگزین به نیروی انتظامی

 لازم به ذکر است هرگونه تخلفی در پرونده دانشجویی ثبت شده و در زمان استعلام های استخدامی بعد از فراغت از تحصیل مشکل ساز می شود.