بخشنامه جدید کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور