مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۸۸۴


الهام ناصری قائم

دکتری تخصصی فیزیک اتمی-گرایش لیزر

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

تلفن: 9-55229201 داخلی 2575

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۴۰۰