مدیر گروهمریم قلی ­زاده آرشتی

دکتری تخصصی فیزیک حالت جامد

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:m.gholizadeh.ar@gmai l.com

تلفن: 9-55229201 داخلی 2457

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۲۴