مدیر گروه

تعداد بازدید:۷۸۰مریم قلی ­زاده آرشتی

دکتری تخصصی فیزیک گرایش حالت جامد

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:m.gholizadeh.ar@gmai l.com

تلفن: 9-55229201 داخلی 2457

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۹۸