کارشناسان گروه

کارشناسی: زیست شناسی عمومی، گیاهی و زیست فناوری

نام: سحر قاسمی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰        


کارشناسی ارشد: زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی

نام: یاسر ستار زاده

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰              

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۲۱