مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۱۲۸

 

 فرهنگ مراقبی

 دکتری تخصصی زیست شناسی گیاهی

مرتبه علمی: دانشیار

moraghebi@yahoo.com

تلفن: 14-55229200  داخلی 2319

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۹۸