کارشناسان گروه

کارشناسی: شیمی کاربردی و صنایع شیمیایی

نام: سحر قاسمی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰         


دکتری: شیمی معدنی و کارشناسی ارشد: تمامی گرایش های شیمی

نام: یاسر ستارزاده

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰          

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۷۳