مدیر گروه شیمی

تعداد بازدید:۲۹۵۱ زهره درودی

رشته تحصیلی: شیمی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

تلفن:55229201             داخلی:2208


 

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۴۰۰