کارشناسان گروه

تعداد بازدید:۲۱۱۱

کارشناسی: ریاضی کاربردی

نام: سحر قاسمی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰         


کارشناسی ارشد: ریاضیات مالی، تحقیق در عملیات و آنالیز عددی

دکتری: ریاضیات-تحقیق در عملیات، آنالیز عددی

نام: یاسر ستارزاده

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰    

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۷