کارشناس گروه های ارشد

 

 

 

 

نام: فاطمه رضی

رشته تحصیلی:الهیات

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی: f.razi1350@gmail.com

تلفن: 55229314