کارشناس گروه نساجی

تعداد بازدید:۱۵۲۹


کاردانی و کارشناسی مهندسی نساجی

 


نام: سید حمیدرضا رفیعی

رشته تحصیلی: تاریخ

مقطع  تحصیلی: کارشناسی ارشد 

 آدرس الکترونیکی N_rafie@yahoo.com 

تلفن:    9-55229200     داخلی:  2325

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷