کارشناس گروه عمران و نقشه برداری

تعداد بازدید:۱۵۸۰

 

نام: ندا صائب

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 آدرس الکترونیکی:    

 تلفن:    ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰        داخلی: ۲۳۳۹

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷