کارشناس گروه کامپیوتر

 

 

سید علی سادات

رشته تحصیلی:علوم اجتماعی

مقطع تحصیلی:کارشناسی

آدرس الکترونیکی: alisadat1349@gmail.com

تلفن:8-55229200     داخلی:2306

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۳۵۰