اولویت پژوهشی سازمانها

تعداد بازدید:۲۳۰۱

-          دانشگاه آزاد اسلامی

-          ارتباطات میان فرهنگی وبینالملل

-          وزارت رفاه و تامین اجتماعی 

-          مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

-          معاونت امور آب و فاضلاب وزارت نیرو

-           وزارت تعاون

-          اولویت های پژوهشی وزارت رفاه  و تامین اجتماعی

-          پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ

-          وزارت بازرگانی

-          ( مطالعات حوزه بازرگانی خارجی_داخلی_حوزه های مرتبط )

-          معاونت امور برق وزارت نیرو

-           مرکز تحقیقات مخابرات ایران

-          وزارت امور اقتصادی و دارایی

-          وزارت نیرو (سازمان انرژی های نو ایران)

-          دانشکده داروسازی - علوم پزشکی

-          صندوق حمایت از پژوهشگران

-          سازمان حفاظت محیط زیست

-          (معاونت محیط زیست انسانی )

-          معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

-          دانشکده علوم پزشکی مشهد

-          مرکز مدیریت بیماریها اداره پیشگیری از حوادث

-          وزارت امور خارجه

-          مطالعات هنر و رسانه

-         شرکت گاز استان تهران 

-          بانک ملی

-          برق منطقه ای غرب

-       سازمان خصوصی سازی

-        دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

-       گروه اقتصاد

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۹