مرکز تحقیقات نساجی

تعداد بازدید:۸۷۱

مرکز تحقیقات نساجی

فعالیت رسمی مرکز تحقیقات نساجی از تاریخ 24/2/1396 آغاز گردید. مهمترین هدف تشکیل مرکز تحقیقات ، افزایش کیفیت فعالیتهای پژوهشی تخصصی ، درآمدزایی و پاسخگویی به نیازهای جامعه، صنعت و اقتصاد کشور است. اهداف کلی آن شامل نهادینه  نمودن پژوهش در جهت تحقق دانشگاه حل مسئله ، ماموریت گرا، نوآور ، کارآفرین و رقابت پذیر ، تامین منابع مالی و درآمد زایی ، مبتنی بر توانمندی ها و امکانات موجود در واحد است.

حیطه فعالیتهای مرکز تحقیقات نساجی:

این مرکزدر چارچوب برنامه های مصوب با رعایت آیین نامه ها و مقررات دانشگاه در زمینه های زیر فعالیت می کند:

1. انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی با تاکید بر فناوری های نوین و موضوعات بین رشته ای

2. گسترش مرزهای دانش و فرهنگ نوآوری و کارآفرینی ، خلق دانش فنی و فرآیند تبدیل علم به ثروت

3. ارتباط موثر و هدفمند با دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و موسسات صنعتی و اقتصادی جهت شناسایی نیازها و چالش های پیش رو، اجرای طرحهای پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره و آموزش ، مشارکت در اجرای پروژه های پژوهشی.

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷