آزمایشگاه ها و تجهیزات

تعداد بازدید:۲۴۸۰

ردیف

نام آزمایشگاه

تجهیزات و دستگاههای موجود

 

ژنتیک

زرمیناتور- دستگاه PCR- الکتروفورز- میکروسکوپ با قابلیت تصویر برداری

 

خاکشناسی

کجلدال- فلیمفتومتر- کلروفیل سنج- اندازه گیری سطح برگ

 
آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷