مقالات چاپ شده گروه کامپیوتر

 

1. Haghparast, M.&Monfared, A.T., (2017), Designing Novel Quaternary Quantum Reversible Subtractor Circuits,Int J Theor Phys., https://doi.org/10.1007/s10773-017-3556-7

2. Haghparast, M.,Wille, R., &Monfared, A. T. (2017). Towards quantum reversible ternary coded decimal adder. Quantum Information Processing, 16(11), 284.

3.Taherian, M., Maeen, M., &Haghparast, M. (2017). Promoting the Quality Level of Signaling in Railway Transportation System Taking Advantage from Wireless Sensor Networks Technology. Computers, 6(3), 26.

4. Monfared, A. T., &Haghparast, M. (2017). Designing new ternary reversible subtractor circuits. Microprocessors and Microsystems, 53, 51-56.

5. Haghparast, M.,&Dousttalab, N. (2017). Design of new reversible quaternary flip-flops. International Journal of Quantum Information, 15(04), 1750024.

6. Asri, Saeedeh, and Majid Haghparast. "A Novel Nanometric Parity-Preserving Reversible Carry-Lookahead Adder." IETE Journal of Research 63.3 (2017): 325-335.

7. Haghparast, Majid, and Asma Taheri Monfared. "Novel Quaternary Quantum Decoder, Multiplexer and Demultiplexer Circuits." International Journal of Theoretical Physics (2017): 1-14.

8. Bolhassani, Ali, and Majid Haghparast. "Optimized designs of reversible arithmetic logic unit." Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 25.2 (2017): 1137-1146.

9. Cheraghlou, Mehdi Nazari, Ahmad Khadem-Zadeh, and Majid Haghparast. "Increasing Lifetime and Fault Tolerance Capability in Wireless Sensor Networks by Providing a Novel Management Framework." Wireless Personal Communications 92.2 (2017): 603-622.

10. Monfared, Asma Taheri, and Majid Haghparast. "Design of novel quantum/reversible ternary adder circuits." International Journal of Electronics Letters 5.2 (2017): 149-157.

11. Haghparast, Majid, and Ali Bolhassani. "On Design of Parity Preserving Reversible Adder Circuits." International Journal of Theoretical Physics 55.12 (2016): 5118-5135.

12. Majid Haghparast and Ali Bolhassani, Optimized parity preserving quantum reversible full adder/subtractor, International Journal of Quantum Information, 2016, 14(3):1650019.

13. Haghparast, Majid, and Ali Bolhassani. "Optimization Approaches for Designing Quantum Reversible Arithmetic Logic Unit." International Journal of Theoretical Physics, 2016, 55(3):1423-1437

14. Bolhassani, Ali, and Majid Haghparast. "Optimised reversible divider circuit." International Journal of Innovative Computing and Applications 7.1 (2016): 13-33.

15. Asma Taheri Monfared, and Majid Haghparast. "Design of New Quantum/Reversible Ternary Subtractor Circuits." Journal of Circuits, Systems and Computers, 2016, 25(2):1650014-1650022.

16. ParisaTabatabaii and Majid Haghparast, Novel design of nanometric reversible floating point adder with parity preservation capability, Int. J. Innovative Computing and Applications, 2016, 7(2):76-83.

17. Cheraghlou, Mehdi Nazari, Ahmad Khadem-Zadeh, and Majid Haghparast. "A survey of fault tolerance architecture in cloud computing." Journal of Network and Computer Applications 2016, 61(1):81-92

18. Asma Taheri Monfared and Majid Haghparast, Novel Design of Quantum/Reversible Ternary Comparator Circuits, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, AMER Scientific Publishers, 2015, 12(12):5670-5673

19. Houshmand, Pouran, and Majid Haghparast. "Design of a novel quantum reversible ternary up-counter." International Journal of Quantum Information 13.05 (2015): 1550038.

20. NayerehHosseininia, SoudabehBoroumand, and Majid Haghparast, Novel Nanometric Reversible Low Power Bidirectional Universal Logarithmic Barrel Shifter with Overflow and Zero Flags, J CIRCUIT SYST COMP 24(4), 1550049 (2015) [14 pages] DOI: 10.1142/S0218126615500498

21.Majid Haghparast and SoghraShoaei, Design of a New Parity Preserving Reversible Full Adder, J CIRCUIT SYST COMP 24(1), 1550006 (2015) [11 pages].

22. SaeedehAsri, Majid Haghparast, MirkamalMirnia, Design of New Nanometric Parity Preserving Reversible Carry Look-Ahead Adder, 2015, 5(6):649-653.

23. Mahdi NazariCheraghlou and Majid Haghparast,A Novel Fault-Tolerant LEACH Clustering Protocol For Wireless Sensor Networks, J CIRCUIT SYST COMP, 2014, 23(3): 1450041 (17 pages), DOI: 10.1142/S0218126614500418

24. S. Shoaei, and Majid Haghparast. "Novel designs of nanometric parity preserving reversible compressor." Quantum Information Processing (2014), 13(8): 1701-1714.

25. Majid Haghparast and Mahdi Nazari, A Novel Nanometric Mach-ZehnderInterfrometer-Based All-Optical Fault Tolerant Reversible Full Adder, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2012, 4(9):1082-1093.

26. Majid Haghparast and K. Navi, Novel Reversible Fault Tolerant Error Coding and Detection Circuits,International Journal of Quantum Information, 2011, 9(2): 723-738.

27. Ehsan PourAliAkbar, Majid Haghparast and KeivanNavi, Novel design of a fast reversible Wallace sign multiplier circuit in nanotechnology, Microelectronics Journal, 2011, 42(8):3034-3040,

28. Majid Haghparast, M. Mohammadi, Novel quantum compressor designs using new genetic algorithm-based simulator, analyzer and synthesizer software in nanotechnology, International Journal of Quantum Information, Vol. 8, No. 7, 2010, pp. 1219-1231, DOI: 10.1142/S021974991000671X.

29. Majid Haghparast, Majid Mohammadi, KeivanNavi, and Mohammad Eshghi, 2009, Optimized Reversible Multiplier Circuit, Journal of Circuits, Systems and Computers, 18(2):311-323, DOI: 10.1142/S0218126609005083.

30. M. Mohammadi, Majid Haghparast, M. Eshghi, and K. Navi. Minimization and Optimization of Reversible BCD-Full Adder/Subtractor Using Genetic Algorithm and Don’t Care Concept, International Journal of Quantum Information, Vol. 7, No. 5, 2009, pp. 969-989, DOI: 10.1142/S0219749909005523.

31.Maeen, M., Navi, K., “Design and Evaluation of an Efficient CNFET-Based Ternary Full Adder Cell for Nanotechnology”, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Vol. 11, No. 9, pp. 1-8, 2014, doi:10.1166/jctn.2014.3590.

32.M. Maeen, "A Performance Evaluation Framework for Network-based IP Mobility Solutions", International Journal of Innovative Computing Information and Control, In Press(2014). Mehrdad Maeen, Vahid Foroutan and Keivan Navi, ‘On the design of low power 1-bit full adder cell’, IEICE Electronics Express, Vol. 6 (2009), No. 16, pp.1148-1154.

33.K. Navi, M. Maeen, V. Foroutan, S. Timarchi, O. Kavehie, "A novel low-power fulladder cell for low voltage, "Elsevier, Integration , the VLSI Jounal, vol 42, no 4 , pp. 457- 467,2009.(High recited paper, Hot paper 2010)

34.K. Navi, V. Foroutan, M. Rahimi Azghadi, M. Maeen, M.Ebrahimpour, M. Kaveh, O. Kavehei, "A Novel Low-Power Full-Adder Cell With New Technique in Designing Logical Gates Based on Static CMOS Inverter, " Microelectronics Journal, Elsevier, vol. 40, no. 10, pp. 1441-1448, 2009.

35.Keivan Navi, Mehrdad Maeen and Omid Hashemipour, ‘An energy efficient full adder cell for low voltage’, IEICE Electronics Express, Vol. 6 (2009), No. 9, pp.553- 559.

36.Malehmir, F., Maeen, M., & Jahangir, M.R. (2017). "A study on the Interaction of Motivations and Online Shopping Experience in E-Commerce Success in Digikala Company". International Journal of Scientific Study, 5(5), 180-185.

37. Jahangir, M. R., & Navi, K. (2017). "Optimized Reversible Square Root Circuit". Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 14(5), 2307-2314.

38. Jahangir, M. R., & Navi, K. (2016)." A Novel Reversible Adder/Subtractor with Overflow Detection". Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 13(7), 4050-4055.

39. Jahangir, M. R., Sheikhfaal, S., Angizi, S., Navi, K., & Ahmad, F. (2015, December). "Designing Nanoelectronic-Compatible 8-bit Square Root Circuit by Quantum-Dot Cellular Automata". In Nanoelectronic and Information Systems (iNIS), 2015 IEEE International Symposium on (pp. 23-28). IEEE.

40. Sadigh, M. R., Sheikhzadeh, H., Jahangir, M. R., & Farzan, A. (2000) . "A RULE-BASED APPROACH TO FARSI LANGUAGE TEXT-TO-PHONEME CONVERSION". International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP)

41. Sara Najafzadeh, Norafida Ithnin, Shukor Abd Razak and Ramin Karimi,” BSM: A Broadcasting of Safety Messages in Vehicular Ad hoc Networks”, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume 39, Issue 2, pp 777-782 (Impact factor: 0.385)

 42. Sara Najafzadeh, Norafida Ithnin and Ramin Karimi,” Dynamic Broadcasting in Vehicular Ad hoc Networks”, International Journal of Computer Theory and Engineering (IJCTE), 5(4): 629-632.

 43. Sara Najafzadeh, Norafida Ithnin, Shukor Abd Razak and Ramin Karimi,” Message Propagation in Vehicular Ad hoc Networks under free flow and congested flow Scenarios”, International Journal of Ad hoc Sensor and Ubiquitous Computing, March 2011.

 44. Sara Najafzadeh, Norafida Binti Ithnin, Shukor Abd Razak, “Broadcasting in Connected and Fragmented Vehicular Ad Hoc Networks,” International Journal of Vehicular Technology, vol.2014, Article ID 969076, 15 pages, 2014. doi:10.1155/2014/969076.

45. Ramin Karimi, Norafida Ithnin ,Shukor Abd Razak,Sara Najafzadeh, “Non DTN Geographic Routing Protocols for Vehicular Ad Hoc Networks”, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 5, September 2011.

46. Ramin Karimi, Norafida Ithnin , Shukor Abd Razak,Sara Najafzadeh, “DTN Routing Protocols for VANETs:Issues and Approaches”, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Volume 8, Issue 6, November 2011.

47. Seyed Milad Dejam Far, Sara Najafzadeh, “ Authentication Technique in Cloud Computing”, International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, January 2017

48. Mojtaba Esfini Farahani, Mehrdad Maeen, Sara Najafzadeh,” Factors affecting the creation and establishment of E-commerce in small and large industrial companies of Tehran using structural equation during the period 2015-2016”, International Journal of Scientific Study, August 2017

49. Hajar Shabani, Sara Najafzadeh, Abbas Arjomand far, “A new clustering technique with improved fault tolerance in wireless body area networks”, International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, May 2017

50.Sara Najafzadeh, Norafida Ithnin, Ramin Karimi,” A review of QoS-aware routing protocols in Vehicular Ad hoc Networks”, International Graduate Conference on Science and Engineering, Malaysia 2008.

51. Sara Najafzadeh, Norafida Ithnin, Shukor Abd Razak and Ramin Karimi,” DPB: Dynamic Probabilistic Broadcasting in Vehicular Ad hoc Networks”, ICINC2010, IEEE, Kuala lumpur, Malaysia, Nov 2011.

 52. Ramin Karimi, Norafida Ithnin, Shukor Abd Razak and Sara Najafzadeh,” Geographic Routing Protocols for Vehicular Ad Hoc Networks”, ICINC2010, Kuala lumpur, Malaysia, Nov 2011.

 53. Sara Najafzadeh, Norafida Ithnin and Ramin Karimi,” An Analytical Model for Sparse and Dense Vehicular Ad hoc Networks”, COSIT2011, Springer, Banglore, India, 2011.

54. Ramin Karimi, Norafida Ithnin, Shukor Abd Razak , Sara Najafzadeh,” A Comparative Study of Disruption Tolerant Network Routing Protocols for Vehicular Networks”, IEEE, 2010 International Conference on Intelligence and Information Technology, Lahore,Pakistan,2010.

55.Nasiri, Fatemeh, Hamid Sarbazi-Azad, and Ahmad Khademzadeh. "Reconfigurable multicast routing for networks on chip." Microprocessors and Microsystems 42 (2016): 180-189.

56.Nasiri, Fatemeh, Ahmad Khademzadeh, Armin Mehran, and Samira Saeidi. "A Backtracking Routing Algorithm for Network on Chip." In Communications in Computing, pp. 160-165. 2008.

57. Mehran, Armin, Ahmad Khademzadeh, and Fatemeh Nasiri. "An Anticipating Routing Algorithm for Network on Chip." ESA. 2007.

58.Reza Assare,“A Novel Many-Objective Clustering Algorithm in Mobile Ad Hoc Networks”, Springer,2017.

59.Reza Assare,“A Novel Distributed Power Management Scheme for Multi-hop Mobile Ad Hoc Networks”, IKT, 2007.

60.Reza Assare,“A Stable Weighted Clustering Algorithm for Mobile Ad Hoc Networks with Power Saving”, IKT, 2007.

61.Reza Assare“A New Self-Organizing Mobile Ad Hoc Network Using Case Base Reasoning”, The CSI Journal on Computer Science and Engineering, 2009.

62. M.E. Khalaj, S. Moaven, J. Habibi, H. Ahmadi, A Semantic Framework for Business Process Modeling Based on Architecture Styles, ICIS '12: Proceedings of the 2012 IEEE/ACIS 11thInternational Conference on Computer and Information Science, pp. 513 – 520, 2012

63. M. Tanhaei, S.Moaven, J. Habibi, H. Ahmadi, Toward a Business Model for Software Product Line Architecture, SERA '10: Proceedings of the 2010 8 thACIS International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications, pp. 50 - 56, 2010

64. O. Yektamanesh, J. Habibi, H. Ahmadi, G. V. Shanjani, Towards an Architecture for Real-Time Data Storage, CIMSIM '10: Proceedings of the 2010 Second International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, pp. 279 – 284, 2010

 65. S. Moaven, H. Ahmadi, J. Habibi, A. Kamandi, Decision Support System Environment for Software Architecture Style Selection (DESAS v1.0), SEKE'09:Proceedings of the 21stconference on Software Engineering and Knowledge Engineering, Boston, USA, ISBN 1-891706-24-1, pp.147-151, 2009

66. H. Ahmadi, A. Mehrbakhsh, E. Asgarian, Towards an efficient method for spreading information in social networks, AMS'09:Proceedings of the 2009 third AMS, Indonesia, May, pp. 152-157, 2009

67. H. Ahmadi, S. Moaven, Rashidi, H., Habibi, J., Performing Assembly-Based Method Engineering by ArchitectureCentric, Method Engineering Approach,EMS '08: Proceedings of the 2008 Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation, Liverpool, England, ISBN 978-0-7695-3325-4, pp. 181-187, 2008

68. S. Moaven, A. Kamandi, J. Habibi, H. Ahmadi, Towards a Framework for Evaluating Heterogeneous Architecture Styles,ACIIDS '09: Proceedings of the 2009 Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Dong Hoi City, Vietnam, ISBN 978-0-7695-3580-7/09, pp. 155-160, 2009

69. S. Moaven,J. Habibi, H. Ahmadi, and A. Kamandi, A Decision Support System for Software Architecture Styles Selection, SERA '08: Proceedings of the 2008 Sixth International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications, Prague, Czech Republic, ISBN 978-0-7695-3302-5, pp. 213-220, 2008

 70. S. Moaven, J. Habibi, H. Ahmadi, Kamandi, A., A Fuzzy Model for Solving Architecture Styles Selection MultiCriteria Problem, EMS '08: Proceedings of the 2008 Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation, Liverpool, England, ISBN 978-0-7695-3325-4, pp. 388-394, 2008

 71. S. Moaven, J. Habibi, H. Ahmadi, and A. Kamandi, Adaptation of Enterprise Architecture with Architecture-Centric Method Engineering,Proceedings of the 13thNational CSI Computer Science, Iran, 2008 (in Persian).

72. S. Moaven, J. Habibi, H. Ahmadi, and A. Kamandi, Towards an Architectural-Centric Approach for Method Engineering, SE '08: Proceedings of the 26th IASTED International Conference on Software Engineering, Austria, ISBN HC: 978-0-88986-715-4, pp. 74-79, 2008

73.E. Ghanbari and H. Beigy “Incremental RotBoost Algorithm: An Application for Spam filtering”, Intelligent Data Analysis, vol. 19(2), pp. 449-468, 2015. (ISI)

 74.A. Ghanbarpour and E.Ghanbari, “Text Summarization at Different Levels of Quality”, Accepted to International Journal of Computer Science.

 

 

مقالات فارسی:

1. دکتر مهدی برنجکوب، محمدرضا جهانگیر، "ارزیابی مقایسهای دو پروتکل پست الکترونیکی سفارشی"، اولـین کنفـرانس رمـز ایـران، دانشگاه امام حسین، پاییز 1380

2. دکتر شادرخ سماوی، محمدرضا جهانگیر، پژمان خدیوی، "کاهش حجم جداول تقریب اولیه در روشهای همگرائی محاسـبه معکـوس جذر"، یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1382

3. یاسر خوشنویس، محمدرضا جهانگیر، مهدی فکری، "پیش نیازهای طراحی فرآیند دولت الکترونیک"، اولـین کنفـرانس بـین المللـی فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2003)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دی 1382

4. محمدرضا جهانگیر، مهدی فکری، "بررسی جایگاه دپارتمان ICT در برنامهریزی و توسعه منابع انسانی"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت (IRIMC 2004)، دانشگاه صنعتی شریف، دی 1383

5. شهاب جوانمردی، مهدی کنعانی، محمدرضـا جهـانگیر، کـاوه اسـدزمان ، "مراکـز رشـد مجـازی، بسـتر توسـعه آمـوزش الکترونیکـی کارآفرینی"، دومین همایش آموزش الکترونیکی، کمیته آموزش الکترونیکی تکفا، دی 1383

6. محمدرضا جهانگیر، مهدی منوری، "پیمایش رشته آینده پژوهی در جهان"، مقاله برگزیده همایش آینده پژوهی، فناوری و چشم انداز توسعه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خرداد 1385

 7. محمدرضا جهانگیر، یاسر خوشنویس، مهدی فکری، "پیشنیازهای تحقق دولت الکترونیک"، هفته نامه ارگان جامعه اسلامی مهندسین جام)، خرداد و تیر 1385، شماره های 336 و 337

8. علی ریاحی، محمدرضا جهانگیر، مهدی فکری، " جایگاه حوزه فناوری اطلاعـا ت در برنامـه بلندمـدت ایـران و چنـد کشـور جهـان "، همایش ملی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ظرفیتها و بایستگی -ها چالشها و فرصتها، کمیسـیون علمـی، راهبردی تحقق سند چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفند 1385

9. محمدرضا جهانگیر، "ویترینهای مجازی برای جلب مشتری"، ماهنامه علمی دانشگر، مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور، دوره جدید، تیر و مرداد 1386، صفحات 27-26

 10.محمدرضا جهانگیر، ریحانه کبیری، مازیار عطاری، " مطالعه تطبیقی برنامه های ملّی برای سنجش درک عامه از علم درجهان"، فصل- نامه علمی - ترویجی رهیافت، تحت امتیاز شورای پژوهشهای علمی کشور، آذر 1386

11. دکتر حامد ساجدی، احسان نوری، کیوان جامه بزرگ، محمدرضا جهانگیر، "بیومتریک، فناوری در خدمت امنیـت "، ماهنامـه توسـعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا)، سال پنجم، شماره هفتم و هشتم، آذر و دی 1386، صفحات 134 – 141

12.آراز جهانشاهی، فاطمه نصیری و سارا نجف زاده."بررسی عوامل تاثیرگذار بر پـذیرش فنـاوری NFC در بـین مشـتریان بانـک کشـاورزی"، دومـین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، شهریور ماه 1396

13.سید محمد تقی عدل "طراحی پروتکل MAC کم مصرف با دوره کاری کوتاه برای شبکه های حسگر بدنی بی سیم در کنفرانس شبکه های نوین ارتباطات بی سیم و سیار" در دانشگاه صنعتی شریف در سال 1390

14.مریم حبیبی، الهام قنبری " بازشناسی چهره با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و جداسازی با بیشترین حاشیه"، کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 92

15. الهام قنبری، آسیه قنبرپور " کنترل همروندی مبتنی بر قفل گذاری در سیستم مدیریت پایگاه داده XML"، دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار، لاهیجان، آبان 91

           

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۵۱