اعضای هیئت علمی گروه کشاورزی

تعداد بازدید:۴۲۵۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی و فعالیتی

ایمیل

1

علیرضا پازکی

دکتری

زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشیار

علوم زراعت

pazoki_agri@yahoo.com

2

علی اکبر تجلی

دکتری

منابع طبیعی- علوم مرتع

دانشیار

علوم مرتع-  گیاهان دارویی

aliakbartajali@gmail.com

3

امید صادقی پور

دکتری

زراعت-فیزیولوژیگیاهان زراعی

دانشیار

علومزراعت

osadeghipour@yahoo.com

4

سید مصطفی حسینی مزینانی

دکتری

زراعت

استادیار

علوم زراعت

mzhoseini@gmail.com

5

رضا منعم

دکتری

زراعت

استادیار

علوم زراعت

rezamonaem@yahoo.com

6

ابوالفضل رشیدی

دکتری

اصلاح نباتات

استادیار

اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی

ab.rashidi@gmail.com

7

امین آزادی

دکتری

اصلاح نباتات

استادیار

اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی

azadi.amin@gmail.com

8

کامران پروانکبروجنی

دکتری

خاکشناسی

استادیار

علوم خاک

pparvanak@yahoo.com

9

حمید رضا خالدی

دکتری

ژنتیک جانوری

استادیار

ژنتیک- بیوتکنولوژی

k_khaledi2000@yahoo.com

10

صادق اشکانی

دکتری

اصلاح نباتات

استادیار

اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی

ashkani_sadegh@yahoo.com

11

محسن علیخانی

دکتری

اقتصاد کشاورزی

استادیار

اقتصاد کشاورزی

mohsenalikhani@gmail.com

12

حسن قهاری

دکتری

حشره شناسی کشاورزی

دانشیار

حشره شناسی کشاورزی

hghahari@yahoo.com

13

لیلا حسنی رضایی

دکتری

خاکشناسی

استادیار

میکروبیولوژی خاک

leila76hr@yahoo.com

14

محمد رضا ابراهیم زاده

دکتری

ماشین های کشاورزی

استادیار

مکانیک ماشین های کشاورزی

mrebrahimzadeh@yahoo.com

15

محمد مهدی نیکخواه

کارشناسی ارشد

شیمی

مربی

شیمی

Mehdi_nikkhah_nikkho@yahoo.com

 
آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷