مسئولین دانشکده

دکتر خسرو فریزاده

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

رشته تحصیلی: نساجی

مرتبه علمی: استادیار

 

دکتر علی اکبر تجلی

معاون دانشکده فنی و مهندسی

رشته تحصیلی: منابع طبیعی

مرتبه علمی: دانشیار

دکتر شیرین نوربخش

رئیس اداره پژوهش دانشکده فنی و مهندسی

رشته تحصیلی: نساجی

مرتبه علمی: استادیار