مسئولین دانشکده

 

دکتر محمدرضا اله قلی قصری

رئیس دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

دکتری تخصصی شیمی کاربردی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن : 55229344 

ghasri_mr@yahoo.com

 

دکتر علی اکبر تجلی

معاون دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

دکتری تخصصی منابع طبیعی

مرتبه علمی: دانشیار 

 تلفن: 55229353

aliakbartajali@gmail.com

Image result for â«Ø¨Ø§Ø¨Ú© کاÙکارÛâ¬â

دکتر بابک کامکاری

رئیس اداره پژوهش دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه

دکتری تخصصی مکانیک (تبدیل انرژی)

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 55229387

babak.kamkari@gmail.com

 

 

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۷۶۱