اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری جلسه دفاع دانشجوی دکتری ریاضی

برگزاری جلسه دفاع دانشجوی دکتری ریاضی

آقای محمد کچوئی دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ از رساله خود با عنوان: توسعه مدلی مبتنی بر مجموعه وزن های مشترک در تحلیل پوششی داده های فازی با خروجی های نامطلوب باچاپ یک مقاله ISI در مجله معتبر بین المللی و با کسب درجه عالی دفاع کرد. جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور اساتید راهنما: آقای دکتر علی ابراهیم نژاد و آقای دکتر هادی باقرزاده ولمی، اساتید مشاور: خانم دکتر لیلا کرمعلی و خانم دکتر زهره ایروانی، داوران خارجی: آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی و آقای دکتر بیژن رحمانی پرچیکلایی، و داور داخلی خانم دکتر زهره طائب در اتاق جلسات دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاع دانشجوی دکتری ریاضی

آقای محمد کچوئی دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ از رساله خود با عنوان: توسعه مدلی مبتنی بر مجموعه وزن های مشترک در تحلیل پوششی داده های فازی با خروجی های نامطلوب باچاپ یک مقاله ISI در مجله معتبر بین المللی و با کسب درجه عالی دفاع کرد. جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور اساتید راهنما: آقای دکتر علی ابراهیم نژاد و آقای دکتر هادی باقرزاده ولمی، اساتید مشاور: خانم دکتر لیلا کرمعلی و خانم دکتر زهره ایروانی، داوران خارجی: آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی و آقای دکتر بیژن رحمانی پرچیکلایی، و داور داخلی خانم دکتر زهره طائب در اتاق جلسات دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری دفاع  دانشجوی دکتری شیمی معدنی

برگزاری دفاع دانشجوی دکتری شیمی معدنی

خانم فاضله خزایی دانشجوی دکتری شیمی معدنی در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴ از رساله خود با عنوان: سنتز ذرات هسته – پوسته مغناطیسی و بررسی کاربرد آن به عنوان محلول کشنده در فرایند اسمز مستقیم و چاپ دو مقاله ISI در مجلات معتبر بین المللی و کسب درجه عالی دفاع کرد. این جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور اساتید راهنما: خانم دکتر شبنم ششمانی و خانم دکتر سهیلا شکراله زاده، اساتید مشاور: خانم دکتر اشرف سادات شاه ولایتی و خانم دکتر رویا احمدی، داوران خارجی: خانم دکتر مریم رنجبر و خانم دکتر ملک حکمتی و داوران داخلی: آقای دکتر محمدرضا قصری و خانم دکتر لیلا حاجی آقا بابایی در اتاق دفاع دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه برگزار گردید.

ادامه مطلب